جامعه مترجمان رسمی ایران

Home
  • Register

جامعه مترجمان رسمی

جامعه مترجمان رسمی بعد از آنکه در آبان سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ پروانه فعالیت رسمی و ثبت رسمی گردید، دوران جدیدی از فعالیت خود را در چارچوب اساسنامه و آئین نامه جدید با هدف ساماندهی مترجمان رسمی، ارتقاء کیفی این حرفه، تحکیم پیوند میان اعضاء و دفاع از حقوق و منافع صنفی مترجمان رسمی آغاز نمود.

در اینجا هستیم برای کمک

جامعه مترجمان رسمی برای همیاری، کمک در پیشبرد اهداف صنف شغلی مترجمان و همچنین ارتقاء کیفیت و سلامت و پشتیبانی شغلی مترجمان با یاری تمام اعضاء در خدمت همه مترجمان رسمی عضو می باشد.

Latest News

Most Read Content